Счетоводство

Започнете с готов сметкоплан, който отговаря на националните счетоводни стандарти

Свържете банкова сметка за автоматично отчитане на трансакции

Следете всички здравно-осигурителни задължения

Подавайте готови финансови отчети и декларации

Кои фирми се нуждаят от счетоводство и защо?

За да се развива успешно обществото, в което живеем е необходимо да се разполага с информация. Информацията е най-ценният ресурс, с който може да разполага съвременното общество.

В днешно време, колкото по-бързо достигне дадена информация до нас и колкото по-точна и пълна е тази информация, толкова по-правилно ние ще можем да обмислим своите действия и решения, така че да извлечем максимална полза и изгода от всяка бизнес ситуация.

Счетоводството като дейност носи със себе си определена информация, която се нарича икономическа, в частност счетоводна информация. Счетоводната информация ни дава сведения за това с какво имущество разполага едно предприятие, какви са резултатите от неговата стопанска дейност и как то управлява своите парични потоци (плащания и постъпления).

Необходимостта от счетоводство (счетоводна информация) е от изключително важно значение за всеки един бизнес, защото по този начин собствениците и мениджмънта имат непрекъснат поглед върху финансовото развитие на бизнеса, което от своя страна им дава възможност за по-целесъобразно финансово планиране.

В съвременния свят всеки един бизнес се нуждае от счетоводна информация, респективно водене на счетоводство независимо от неговата правно-организационна форма (ООД, АД, ЕТ и т.н.).

Не на последно място бихме искали да отбележим, че воденето на счетоводна отчетност е не само необходимост, но и задължение на предприятията, което е наложено от Закона за счетоводството.

Какво представлява Законът за счетоводството?

Основният нормативен акт, който регламентира правилата за водене на счетоводство в България е Законът за счетоводството.

Законът за счетоводството поставя редица изисквания пред предприятията, които са свързани с воденето на текущо счетоводство, правилата за документиране, съдържанието на финансовите отчети и други.

Едно от важните изисквания на Закона за счетоводството е насочено към това кой може да съставя годишен финансов отчет на едно предприятие.

Съгласно разпоредбите на закона, по-конкретно чл. 17 от Закона за счетоводството, лицата, които имат право да съставят и подписват годишни финансови отчети трябва да разполагат с определен трудов стаж в счетоводната професия, който зависи от степента на тяхната професионална експертиза, която от своя страна законът изисква да е счетоводно-икономическо образование.

Какво представлява управленското счетоводство и каква е връзката му с управлението?

Съвременното счетоводство се разделя на два големи клона – управленско счетоводство и финансово счетоводство.

Финансовото счетоводство има за цел да представи информация за имуществото на едно предприятие, посредством финансовия отчет. То е задължително за всяко едно предприятие и може да служи, както за вътрешни, така и за външни потребители (държавата, кредитори, инвеститори и т.н.).

Следователно чрез финансовото счетоводство едно предприятие се отчита пред държавата по отношение на дължимите данъци, пред кредиторите по отношение на своите дългове или пред инвеститорите по отношение на постигнатата възвръщаемост на инвестирания капитал.

Управленското счетоводство има по-различна роля за бизнеса и тя е насочена към мениджърите с цел подпомагане вземането на решения.

Управленското счетоводство подпомага ръководството в процеса на планиране и вземане на решения, като предоставя подробна информация по различни въпроси чрез изготвянето на така наречените „управленски доклади“.

За разлика от финансовите отчети, които съдържат само стойностна информация за имуществото на предприятието, в управленските доклади можем да намерим и натурална такава като например брой произведени изделия, брой получени поръчки и т.н.

Докладите на управленското счетоводство са много по-подробни от финансовите отчети и могат да съдържат информация, която не е достъпна за широката аудитория от външни потребители.

Именно поради тази причина, за разлика от финансовото счетоводство, при управленското счетоводство задоволява информационните потребности само на вътрешни за предприятието лица.

При воденето на финансово счетоводство, ръководството трябва да се съобразява с редица национални и международни нормативни актове като Закона за счетоводството и счетоводните стандарти, докато при управленското счетоводство липсва подобна законодателна рамка и поради тази причина управленското счетоводство не е задължително за предприятието.

Финансовата счетоводна информация, създадена от финансовото счетоводство, трябва да бъде публикувана и одитирана от независими одитори, докато при управленското счетоводство не изисква публикуването и одитирането на информацията, тъй като тя е предназначена само за вътрешно ползване.

Финансовото счетоводство се извършва основно за определен период, който обикновено е една година. От друга страна, управленското счетоводство се извършва според нуждите на ръководството според тримесечието, полугодието и т.н.

Какви са предимствата на работа в облачен софтуер за финанси и счетоводство?

Както вече стана ясно, счетоводството е една специфична материя, която изисква задълбочено познаване на данъчното, търговското и счетоводното законодателство.

Нашият съвет преди да стартирате Вашето бизнес начинание е да потърсите услугите на квалифициран счетоводител, който да Ви запознае с всички особености на Вашия бизнес, които касаят данъчното облагане, осигурителното законодателство и други подобни важни аспекти, с които неминуемо ще се сблъскате.

Първата стъпка, разбира се, е регистрацията на Вашето търговско дружество, за която можете да ползвате услугите на юрист по търговско право.

На следващо място вече идва консултацията със счетоводител, където ще трябва да се обсъди най-вече какво данъчно облагане ще следва да се приложи за Вашата бизнес идея – например необходима ли е задължителна регистрация по ДДС, по какъв начин следва да се осигурявате, как да структурирате организацията на Вашите документи и много други въпроси.

Защо да организирам счетоводството си през NulaBG?

Онлайн платформата на NulaBG е иновативно, модерно, цялостно решение за една по-добра и модерна организация на Вашия бизнес.

Основното предимство на NulaBG спрямо останалите традиционни софтуерни счетоводни продукти е връзката, която платформата Ви осигурява със счетоводител, тъй като платформата има специално разработени модули, които са в непрекъсната връзка, както за Вас като мениджър, така и за Вашия счетоводител.

Платформата е изцяло уеб базирана, което означава, че можете да достъпите Вашето счетоводство от всяка една точка и от всяко едно устройство. Тази възможност за момента не се предлага от нито един български софтуерен продукт.

Платформата предлага възможност да следите внимателно задълженията, които следва да платите и вземанията, които очаквате от Вашите клиенти като плащанията към доставчиците и държавата става изключително лесно и удобно изцяло през платформата без да е необходимо да ползвате Вашето интернет банкиране.

Има ли разлика във воденето на счетоводство, ако фирмата ми е регистрирана по ЗДДС и съответно, ако няма такава регистрация?

По принцип няма разлика във счетоводните правила и начинът, по който се води счетоводството на една регистрирана по ЗДДС фирма и съответно на фирма, която няма такава регистрация.

Въпреки това, Законът за ДДС регламентира допълнителни задължения за фирмите, които имат регистрация по ЗДДС и те са свързани с ежемесечното подаване в НАП на декларация по ДДС, чрез която да се декларира дължимия ДДС по извършените през месеца продажби.

От финансова гледна точка обикновено счетоводното обслужване на фирма, която е регистрирана по ДДС е сравнително по-скъпо, отколкото на нерегистрирана фирма, но разбира се, това не е единственият фактор, определящ цената.


Как се определя цената на счетоводното обслужване на една фирма?

Безспорно цената на счетоводната услуга е един важен въпрос, както за счетоводителите, така и за клиентите.

Истината е, че няма еднозначен отговор или формула, по която да се определи каква ще бъде цената на счетоводното обслужване. Обикновено счетоводителите вземат предвид някои основни фактури при определяне на цената, сред които:

  1. Каква е дейността на дружеството?
  2. Какъв е средният месечен документооборот?
  3. Каква е средната численост на персонала?
  4. Има ли регистрация по ЗДДС?
  5. Подлежи ли дружеството на задължителен финансов одит?
  6. Други специфични особености, свързани с дейността на дружеството

Последно от нашия блог

Данъчно отчитане SAF-T в България

28/06/2024

Данъчно отчитане SAF-T в България

Стандартът за одиторски файл за данъци (SAF-T) е значима инициатива, която се внедрява в България чрез съвместен проект между Националната агенция по приходите и Ърнст и Янг България. Този проект цели да приеме международния стандарт SAF-T, за да рационализира процеса на събиране на данни в унифициран формат, подобрявайки ефективността на фискалната политика, намалявайки административната тежест за бизнеса и насърчавайки доброволното спазване на данъчното законодателство.

See more

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

18/06/2024

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

Терминът “цифрова трансформация” описва процеса на внедряване на цифрови технологии в дадена компания с цел трансформиране на бизнес процесите. Целта е да се работи по-интелигентно, а не по-трудно, като крайният резултат е осигуряване на по-голяма стойност за крайния клиент. Това е ключът към растежа на съвременните предприятия. Добавянето на нови технологии в бизнеса не е […]

See more

Абонаментни планове на Nula.bg

18/06/2024

Абонаментни планове на Nula.bg

Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!

See more