Какво съдържат модулите Счетоводство и ТРЗ в Nula.bg?

Какво съдържат модулите Счетоводство и ТРЗ в Nula.bg?

 1. Модул „Счетоводство“

Модулът Счетоводство предоставя интегриран набор от функционалности за

счетоводство, включително сметкоплан, обработка на данъчни документи, управление на стоки и активи, генериране на счетоводни справки и декларации, трансфер на данни и други важни операции в счетоводния процес.

 • Управление на сметкоплана – оптимизирана организация на сметки.
 • Обработка на счетоводни операции – включително сторниране, копиране, корекция и изтриване.
 • Обработка на данъчни документи – включително фактуриране и генериране на протоколи по ЗДДС.
 • Лесно и бързо въвеждане на информация за покупки и продажби.
 • Автоматично извличане на банкови документи за улеснение на финансовата обработка.
 • Изпълнение на инвентаризация с възможност за инвентаризационен опис и сравнителна ведомост.
 • Водене на дневници, свързани с данъчната обработка по ЗДДС.
 • Генериране на справки и декларации, свързани с данъчния процес, включително VIES-декларации.
 • Генериране на различни счетоводни справки и отчети, включително хронологичен регистър, аналитичнен регистър, оборотна ведомост и главна книга.
 • Достъп до информация за стоково-материални запаси и тяхното управление.
 • Управление на дълготрайни активи и счетоводни амортизации, включително САП (счетоводна амортизационна политика) и ДАП (дълготрайни активи по баланс).
 • Възможност за трансфер на стоки и данни между складове и за управление на екипна работа (подобряване на работния процес).
 • Лесен обмен на данни чрез функции за експорт и импорт.
 • Автоматична настройка за приключване на сметки, включително приходни, разходни и материални.
 • Генериране на справка OSS (One-Stop Shop) за обработка на данъчни задължения при електронна търговия.
 • Информация и справки относно незакрити вземания и задължения.

2. Модул „ТРЗ и личен състав“

Модулът „ТРЗ и личен състав“ е интегрирана система, която позволява лесно управление на персонала и заплатите. Този модул позволява на организацията да въвежда информация за служителите, да изчислява заплатите им, да създава всички необходими документи и справки, свързани с трудовите отношения, и да изпълнява други задачи, свързани с управлението на персонала.

 • Въвеждане и администриране на персонал
 • Автоматично изчисление на заплатите на работниците
 • Генериране на всички необходими законоустановени видове договори за труд
 • Подготовка на ведомости и справки за заплати
 • Издаване на фишове за изплатени суми, сметки за заплати и служебни бележки, включително тези, свързани с чл. 35 и чл. 45 от ЗДДФЛ за годишния и трудовия доход
 • Създаване на рекапитулации за обобщение на заплатите
 • Подаване на декларации към Националния осигурителен институт (НОИ) обр. 1 и 6
 • Генериране на уведомления за трудови договори
 • Облекчено безкасово плащане на заплатите и данъците
 • Отчитане и управление на отпуски и болнични

Какво съдържат модулите Счетоводство и ТРЗ в Nula.bg?

Krasimira Paunova

Krasi is passionate about communications and social media. She is developing NulaBG marketing channels and strategies.

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

18/06/2024

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

Терминът „цифрова трансформация“ описва процеса на внедряване на цифрови технологии в дадена компания с цел трансформиране на бизнес процесите. Целта е да се работи по-интелигентно, а не по-трудно, като крайният резултат е осигуряване на по-голяма стойност за крайния клиент. Това е ключът към растежа на съвременните предприятия. Добавянето на нови технологии в бизнеса не е […]

Виж още

Абонаментни планове на Nula.bg

Абонаментни планове на Nula.bg

Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!

Виж още

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

13/06/2024

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

Корпоративните данъци играят ключова роля в икономическата политика на всяка държава.

Виж още