Дружество с променлив капитал (ДПК)

Дружество с променлив капитал (ДПК)

Актуално към 02.08.2023 г.

През юли 2023 година се приеха революционни промени в Търговския закон, чрез които се създаде изцяло нов вид търговско дружество, а именно дружество с променлив капитал (ДПК). 

Причините за направени изменения са свързани с възможността на нормативната уредба в България да отговори на всички специфики, свързани с дейността на иновативните стартъп компании.

По наше мнение дружеството с променлив капитал представлява хибридна форма между съществуващите до момента дружества с ограничена отговорност (ООД) и акционерни дружества (АД). 

Основните предимства на дружеството с променлив капитал са възможността за установяване на по-голяма гъвкавост на капитала – той ще бъде променлив и няма да подлежи на регистрация, възможността за емитиране на така наречените „привилегировани дружествени дялове“, които да предоставят допълнителни права на техните притежатели, както и възможността за предоставяне на дружествени дялове на служителите на компанията.

В настоящата статия ще се опитаме да обобщим основните характеристики на дружеството с променлив капитал като ще обърнем внимание на по-важните въпроси, които касаят предприемачите.

 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ?

Дружеството с променлив капитал (ДПК) може да се учредява от едно или повече физически или юридически лица и ще отговаря пред кредиторите си с имуществото си.

Това означава, че подобно на съществуващите разпоредби за дружествата с ограничена отговорност, такъв вид дружество ще може да бъде учредявано както от едно лице (еднолично дружество с променлив капитал), така и от две или повече лица като няма ограничение дали учредителите са физически лица или са други търговски дружества.

В текста на закона е записано, че дружеството ще отговаря пред кредитори със собственото си имущество, което означава, че съдружниците ще бъдат неограничено отговорни лица.

Дружество с променлив капитал може да е само предприятие, което има средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 4 000 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 4 000 000 лв.

За учредяването на дружеството е необходимо да бъде изготвен дружествен договор в писмена форма, който съдържа следната информация:

 1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;
 2. предмета на дейност;
 3. срока на договора, ако има такъв;
 4. класа и номиналната стойност на дяловете от отделните класове и правата, които се придобиват за отделните класове дялове, особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива;
 5. вида и стойността на непаричните вноски, ако има такива;
 6. управлението и начина на представителство;
 7. привилегиите, които определени съдружници запазват за себе си, ако са уговорени;
 8. начина на разпределение на печалбата;
 9. други условия във връзка с учредяването, съществуването, управлението и прекратяването на дружеството.

Когато дружеството с променлив капитал се учредява от едно лице, следва да бъде съставен учредителен акт.

Органите на управление в дружеството с променлив капитал са:

 • Общо събрание на съдружниците
 • Управител или управителен съвет

Когато се вземе решение дружеството да бъде управлявано от управителен съвет, в него могат да участват, както дееспособни физически лица, така и юридически лица. Броят на членовете на управителния съвет се определя от дружествения договор.

Когато член на управителен съвет е юридическо лице, следва да бъде определен представител, който да изпълнява неговите задължения. 

Важно е да се отбележи, че когато едно юридическо лице е член на управителния съвет на дружеството, то е неограничено отговорно заедно с останалите членове на управителния съвет за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Членовете на управителния съвет се избират за срок, определен в дружествения договор. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Когато се вземе решение дружеството да бъде управлявано от управител, той се избира от Общото събрание на съдружниците. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание

 1. КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ (ДПК)

Основната разлика между дружеството с променлив капитал и останалите видове дружества е, че капиталът му ще бъде променлив и няма да се вписва в Търговския регистър.

Общото събрание на съдружниците ще преценява всяка година какъв да бъде размерът на капитала като решението за това ще се взема на редовното годишно общо събрание, на което се разглежда годишния финансов отчет на дружеството.

Подобно на дружеството с ограничена отговорност (ООД/ЕООД) и тук капиталът ще бъде разделен на дялове като номиналната стойност на един дял обаче не може да бъде по-малка от 1 стотинка. Това е съществена разлика спрямо ООД/ЕООД, където номиналната стойност на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев.

Дружеството ще може да поддържа дялове от различен клас като е задължително дяловете от всеки клас да бъдат с еднаква номинална стойност. Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните класове

Срещу поетите дялове съдружниците следва да извършат вноски. Срокът за внасяне на дяловите вноски от съдружниците се определя в дружествения договор. 

Вноските могат да бъдат парични или непарични. Когато вноската е непарична, тя се оценява от три вещи лица, определени от управителния съвет, съответно от управителя на дружеството. 

Номиналната стойност на всеки дял съответства на размера на вноската на съдружника.

КАКВИ ПРАВА ОСИГУРЯВАТ ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ В ДПК?

Обикновени дружествени дялове

Всеки дружествен дял дава определени права на своя притежател – право на част от печалбата на дружеството, право да участва в управлението на дружеството, право на ликвидационен дял.

В общия случай тези права са съразмерни с номиналната стойност на съответния дял, но е възможно в дружествения договор да се уговорят и други условия.

Важно е да се отбележи, че правата, които дават дружествените дялове на един съдружник възникват със заплащане на вноската му в капитала.

Когато съдружник не изпълни задължението си да внесе дяловата си вноска, той може да бъде изключен, ако не изпълни задължението си в допълнително определен срок, който се определя от Общото събрание и не може да бъде по-малък от 1 месец.

Привилегировани дружествени дялове

Характерно за дружеството с променлив капитал (ДПК) е, че то може да издава дружествени дялове с особени права за техните притежатели – привилегировани дружествени дялове.

 Привилегированите дружествени дялове могат да осигуряват на съдружниците:

 • повече от един глас в Общото събрание на съдружниците, 
 • гарантиран или допълнителен дивидент или ликвидационен дял, 
 • право на обратно изкупуване на дружествените дялове, 
 • други права, предвидени в Търговския закон или в дружествения договор.

Възможно е с дружествения договор може да се предвиди привилегированите дружествени дялове да са без право на глас в общото събрание на съдружниците. 

В този случай обаче, законът предвижда, че когато дивидентът по привилегированите дружествени дялове без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за тях, привилегированият дял придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. 

Прехвърляне и наследяване на дружествени дялове.

Дружествените дялове могат да се прехвърлят, наследяват и залагат. 

Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва свободно, освен ако е уговорено друго в дружествения договор. Договорът за прехвърляне на дружествен дял се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.

Придобиване на собствени дружествени дялове

Дружеството може да придобива собствени дружествени дялове при условия и ред, предвидени в дружествения договор. 

Общата номинална стойност на собствените дялове не може да надхвърля 50% от общата стойност на дяловете. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени дялове, които надхвърлят този размер. В противен случай те се обезсилват.

 1. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЯЛОВЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

По решение на Общото събрание на съдружниците дружеството може да предостави на своите служители право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на дружеството.

Важно е да се отбележи, че законът изрично упоменава, че не е от значение какъв е видът на договора със съответния служител и какво е правоотношението му с предприятието.

От горното следва, че дялове ще могат да придобиват както лицата по трудови, така и по извънтрудови правоотношения (граждански договори), включително и лицата по договори за управление.

Общото събрание на съдружниците може да овласти управителя или управителния съвет на дружеството да приема решения за предоставяне на право на придобиване на дялове на служителите, но за срок не по-дълъг от 3 години.

Условията и редът, по който ще се предоставя и упражнява правото на придобиване на дялове от служителите се определят от Общото събрание или от управителя/управителния съвет.

За да се предостави право на придобиване на дяловете, между служителят и дружеството следва да бъде сключен договор за предоставяне на право на придобиване на дялове.

Бихме искали да обърнем внимание, че правото за придобиване на дяловете е непрехвърлимо. Това означава, че служителят не може да прехвърли това право на трети лица.

В случай на смърт на служителя обаче наследниците му могат да упражнят правото на придобиване в срок до 6 месеца от смъртта на лицето, в случай че условията за упражняването на правото са настъпили до датата на смъртта.

Важна особеност, свързана с предоставянето на права за придобиване на дялове от служители е, че общият брой на придобитите дялове от наетите лица не може да бъде повече от 15% от всички дялове.

По време на годишно общо събрание, на което се разглежда годишния финансов отчет на дружеството, управителният орган следва да представи доклад пред общото събрание, който да съдържа следната информация:

 • броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори със служители за придобиване на дялове
 • общия брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са упражнени или условията не са настъпили
 • периодите, през които правата по действащите договори могат да се упражнят
Дружество с променлив капитал (ДПК)

Николай Такиев

Николай Такиев е магистър по „Счетоводство и бизнес анализ" от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). През периода 2017 - 2019 г. работи като счетоводител, а впоследствие и като главен счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници. От началото на 2021 г. Николай основава своя компания – Такиев Финанс, която е специализирана в областта на счетоводните услуги и данъчното консултиране. Компанията работи съвместно с една от водещите одиторски компании в България по линия на данъчното консултиране, данъчния одит и Дю дилиджънс услуги. През 2021 година Николай става част от екипа на Finance Academy като преподавател и основател на цялостна професионална програма за обучение по счетоводство и данъци.

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

18/06/2024

Пет начина да подобрите бизнес ефективността чрез дигитализация

Терминът „цифрова трансформация“ описва процеса на внедряване на цифрови технологии в дадена компания с цел трансформиране на бизнес процесите. Целта е да се работи по-интелигентно, а не по-трудно, като крайният резултат е осигуряване на по-голяма стойност за крайния клиент. Това е ключът към растежа на съвременните предприятия. Добавянето на нови технологии в бизнеса не е […]

Виж още

Абонаментни планове на Nula.bg

Абонаментни планове на Nula.bg

Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!

Виж още

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

13/06/2024

Влиянието на корпоративните данъци върху инвестициите и растежа на бизнеса

Корпоративните данъци играят ключова роля в икономическата политика на всяка държава.

Виж още