Облагане с ДДС при продажба на стоки втора употреба

Николай Такиев

Николай Такиев е магистър по „Счетоводство и бизнес анализ" от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). През периода 2017 - 2019 г. работи като счетоводител, а впоследствие и като главен счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници. От началото на 2021 г. Николай основава своя компания – Такиев Финанс, която е специализирана в областта на счетоводните услуги и данъчното консултиране. Компанията работи съвместно с една от водещите одиторски компании в България по линия на данъчното консултиране, данъчния одит и Дю дилиджънс услуги. През 2021 година Николай става част от екипа на Finance Academy като преподавател и основател на цялостна професионална програма за обучение по счетоводство и данъци.

Облагане с ДДС при продажба на стоки втора употреба

05/06/2023

Облагане с ДДС при продажба на стоки втора употреба

Статията ще разгледа основните правила и изключения, които засягат данъчното облагане с ДДС на стоки втора употреба, като се фокусира на специфичните правила и процедури, които трябва да се спазват от доставчиците при тази вид сделки.

Виж още

Облагане с ДДС при доставката на услуги към чуждестранни клиенти

29/05/2023

Облагане с ДДС при доставката на услуги към чуждестранни клиенти

 В условията на глобална икономика облагането с ДДС при доставката на услуги към чуждестранни клиенти е тема, която вълнува много предприемачи и поражда редица въпроси след себе си по отношение на това в кои случаи следва да бъде начислен ДДС и кога сделката няма да бъде облагана с този данък. 

Виж още

Облагане на физическите лица с ДДС при покупка на нов автомобил от Европейския съюз

09/05/2023

Облагане на физическите лица с ДДС при покупка на нов автомобил от Европейския съюз

Покупката на нов автомобил е важно решение, което изисква внимание и добре обмислени стъпки. Ако решите да закупите нов лек автомобил от друга държава членка на Европейския съюз, има някои важни документи, такси и процедури, които трябва да бъдат изпълнени, преди да можете да регистрирате автомобила в България. 

Виж още

Краткосрочно отдаване под наем на имоти от физически лица чрез Booking и Airbnb

20/04/2023

Краткосрочно отдаване под наем на имоти от физически лица чрез Booking и Airbnb

В последните години платформите Airbnb и Booking се превърнаха в един от основните начини за отдаване под наем на имоти от физическите лица. В тази статия ще обърнем внимание на данъчното облагане при физическите лица, когато използват платформите за краткосрочно отдаване под наем на притежаваните от тях имоти.

Виж още

Облагане на търговия с финансови инструменти при търговски дружества

13/04/2023

Облагане на търговия с финансови инструменти при търговски дружества

Настоящата статия има за цел да обясни какво е данъчното облагане на сделките с финансови инструменти при търговските дружества и как се третират за данъчни цели получените дивиденти от участие в капитала на други търговски дружества

Виж още

Облагане на доходите от сделки с деривати

10/04/2023

Облагане на доходите от сделки с деривати

Търговията с деривати е широко разпространена сред трейдърите като тя се характеризира с имитация на реалната търговия с финансови инструменти с изключение на това, че при дериватите в действителност не притежаваме и не търгуваме с реалния базовия актив, а всъщност печелим или губим в зависимост от колебанията в неговата пазарна стойност.

Виж още

Облагане на доходите от корпоративни облигации и държавни ценни книжа

30/03/2023

Облагане на доходите от корпоративни облигации и държавни ценни книжа

За разлика от акциите и дяловете, облигациите представляват дългови финансови инструменти, които в общия случай не дават право на собственост в компанията за техните притежатели, но пък могат да им осигурят регулярен доход под формата на лихвени плащания и отстъпки.

Виж още

Облагане на доходите от взаимни фондове и ETF-и

16/03/2023

Облагане на доходите от взаимни фондове и ETF-и

Настоящата статия си поставя за цел да изясни особеностите при данъчното облагане на доходи от акции и дялове във взаимни фондове и борсово търгувани фондове.

Виж още

Годишна данъчна декларация за физическите лица

09/03/2023

Годишна данъчна декларация за физическите лица

Настоящата статия има за цел да запознае аудиторията с различните видове доходи, които могат да бъдат придобивани от физическите лица, както и за основните правила, свързани с тяхното оповестяване в данъчната декларация.

Виж още