Облагане на доходите от взаимни фондове и ETF-и

Облагане на доходите от взаимни фондове и ETF-и

Актуално към 16.03.2023 г.

Инвестициите на свободни парични средства в различни видове финансови активи стават все по-популярни за българската действителност през последните години.

Много хора търсят различни алтернативи за инвестиране, чрез които да постигнат определен баланс между риска на инвестицията и нейната доходност. Много често това се постига чрез покупка на дялове и акции в различни взаимни фондове и борсово търгувани фондове – ЕТF-и.

Инвестицията във взаимен фонд или борсово търгуван фонд (ЕТF) има редица плюсове като разпределение на риска (диверсификация), ликвидност, професионално управление, достъпност и не на последно място – данъчни облекчения.

Настоящата статия си поставя за цел да изясни особеностите при данъчното облагане на доходи от акции и дялове във взаимни фондове и борсово търгувани фондове. 

  1. ДОХОДИ ОТ АКЦИИ И ДЯЛОВЕ ВЪВ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ (КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ)

Взаимните фондове или наричани също колективни инвестиционни схеми (КИС) представляват форма на колективно инвестиране, при която парите на множество инвеститори се обединяват, за да се вложат в различни ценни книжа. Съвкупността от ценните книжа, които притежава взаимният фонд, се нарича портфейл.

Според класификацията на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД ) и European fund and asset management association (EFAMA) те биват:

  • Взаимни фондове на паричен пазар;
  • Взаимни фондове в облигации;
  • Консервативни взаимни фондове;
  • Балансирани взаимни фондове;
  • Взаимни фондове в акции.

Капиталът на взаимния фонд е разделен на дялове като всеки, който желае да инвестира във взаимни фондове може да направи това, като закупи съответния брой дялове от желания фонд. 

Минималният размер на инвестицията обикновено е стойността на 1 дял и няма задължителен срок на инвестицията. Обичайно срокът на инвестицията се обуславя от профила на съответния взаимен фонд (риск, регион на инвестиране, видове активи). 

Специалистите най-често съветват, че препоръчителният минимален срок на инвестицията е 2-3 години. 

Характерно за взаимните фондове е, че във всеки един момент на инвестицията, инвеститорът може да закупи нови дялове или да продаде всичките или част от притежаваните такива чрез сделка по обратно изкупуване на дяловете.

Доходите от дялове в колективни инвестиционни схеми, които са реализирани от физическите лица могат да бъдат както облагаеми, така и освободени от облагане с данък по ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ не се облагат с данък доходите от „разпореждане с финансови инструменти“, които физическите лица са реализирали в рамките на календарната година.

За целите на данъчното облагане, законът е дефинирал понятието „разпореждане с финансови инструменти“ в своите допълнителни разпоредби като там е записано, че това са сделки с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

За регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ най-общо казано се приемат фондовите борси в рамките на Европейския съюз и ЕИП. Актуалната база данни с регулираните пазари в ЕС може да бъде открита на сайта на Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

Видно от горното, сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми, които са извършени на финансовите пазари в рамките на Европейския съюз попадат в обхвата на определението за разпореждане с финансови инструменти и същите са освободени от облагане с данък.

На следващо място е важно да се отбележи, че за разпореждане с финансови инструменти се приемат и сделките по обратно изкупуване на дялове, които са типични за инвестициите в колективните инвестиционни схеми, когато същите са допуснати за публично предлагане в България или друга страна от Европейския съюз и ЕИП.

Когато обаче извършваме сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми или сделки по обратно изкупуване на дялове и тези сделки са извършени на пазар извън рамките на Европейския съюз (например на пазар в САЩ), то доходите ще бъдат облагаеми с данък по реда на ЗДДФЛ.

В този случай, съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход представлява сумата на реализираните печалби през годината, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата на реализираните загуби през годината, определена за всяка конкретна сделка.

От своя страна реализираната печалба/загуба за всяка конкретна сделка се определя като разлика между продажната цена и цената на придобиване.

Облагам доход = Реализирани печалби* – Реализирани загуби*

*Определени за всяка конкретна сделка.

Реализирана печалба/загуба – Продажна цена – Цена на придобиване

Когато по някаква причина не може да бъде доказана цената на придобиване чрез съответните документи или дяловете и акциите са придобити чрез дарение, се приема че документално доказаната цена на придобиване е нула и съответно данъкът се дължи върху пълният размер на продажната стойност.

Практически пример 1

През април 2022 година физическо лице закупува 300 дяла в български взаимен фонд на обща стойност 4 800 лева. Физическото лице продава 280 дяла през декември 2022 година чрез сделка по обратно изкупуване на стойност 6 300 лева.

Какви задължения възникват за физическото лице по ЗДДФЛ?

Отговор:

Придобитите дялове в колективни инвестиционни схеми в България не подлежат на деклариране в Годишната данъчна декларация.

Реализираният доход от обратно изкупуване на дяловете е освободен от облагане по силата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, тъй като същият отговаря на определението за разпореждане с финансови инструменти.

Физическото лице има възможност по желание да обяви получения доход като попълни Приложение № 13 на ГДД.

Практически пример 2

През септември 2022 година физическо лице закупува 100 дяла във взаимен фонд от САЩ на обща стойност 8 800 лева. Физическото лице продава 80 дяла през декември 2022 година чрез сделка по обратно изкупуване на стойност 10 200 лева.

Какви задължения възникват за физическото лице по ЗДДФЛ?

Отговор:

Реализираният доход от сделката по обратно изкупуване е облагаем доход, тъй като не отговаря на определението за разпореждане с финансови инструменти поради факта, че в конкретния случай става дума за колективна инвестиционна схема извън Европейския съюз.

Облагаемият доход следва да се декларира в Приложение № 5 и ще бъде положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване. 

По-конкретно продажната цена е 127.50 лева (10 200 лева / 80 дяла), а документално доказаната цена на придобиване е 88 лева (8 800 лева / 100 дяла).

Облагаемият доход ще се определи по следния начин: 127.50 лева – 88 лева = 39.50 лева х 80 дяла = 3 160 лева

Дължимият данък е в размер на 10%, следователно в случая ще бъде 316 лева (3 160 лева х 10%). 

Тъй като към 31 декември физическото лице ще притежава 20 дяла в колективна инвестиционна схема от чужбина, то следва да оповести информация за тези дялове чрез попълване на Приложение № 8 от ГДД.

  1. ДОХОДИ ОТ АКЦИИ И ДЯЛОВЕ В БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ

Според българското законодателство борсово търгуваните фондове или така наречените ETF (Exchange traded funds), са вид колективни инвестиционни схеми, които имат най-малко един клас акции или дялове и са приети за търговия на регулиран пазар.

Борсово търгуваните фондове трябва да имат сключен договор с поне един маркет-мейкър за акциите или дяловете, който да осигурява поддържане на борсовата им цена като целта е тя да не се различава значително от нетната стойност на активите им, съответно от индикативната нетна стойност на активите.

Тук най-важното нещо от данъчна гледна точка е, че борсово търгуваните фондове са вид колективни инвестиционни схеми. Това означава, че сделките с дялове и акции на борсово търгувани фондове ще следват логиката на облагане, която е относима и за взаимните фондове и която изложихме в горните параграфи.

Когато сделките с акциите и дяловете на ETF-ите са извършени на регулиран пазар в рамките на Европейския съюз, доходите ще бъдат освободени от облагане по силата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

В случай, че сделките с ETF са извършени на фондов пазар, който е позициониран извън Европейския съюз, то доходите ще са облагаеми с данък. Сделките по обратно изкупуване на дялове в ЕTF-и следват аналогичен ред на данъчно облагане

Съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход представлява сумата на реализираните печалби през годината, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата на реализираните загуби през годината, определена за всяка конкретна сделка.

От своя страна реализираната печалба/загуба за всяка конкретна сделка се определя като разлика между продажната цена и цената на придобиване.

Облагам доход = Реализирани печалби* – Реализирани загуби*

*Определени за всяка конкретна сделка.

Реализирана печалба/загуба – Продажна цена – Цена на придобиване

Практически пример 1

През януари 2022 година физическо лице закупува 150 дяла в немски борсово търгуван фонд (ETF) на обща стойност 1 600 лева. Физическото лице продава 50 дяла през декември 2022 година чрез сделка по обратно изкупуване на стойност 1 300 лева.

Какви задължения възникват за физическото лице по ЗДДФЛ?

Отговор:

Реализираният доход от обратно изкупуване на дяловете в борсово търгувани фондове (ETF) е освободен от облагане по силата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, тъй като същият отговаря на определението за разпореждане с финансови инструменти.

Физическото лице има възможност по желание да обяви получения доход като попълни Приложение № 13 на ГДД.

Тъй като към 31 декември физическото лице ще притежава 100 дяла в борсово търгуван фонд от чужбина (Германия), то следва да оповести информация за тези дялове чрез попълване на Приложение № 8 от ГДД.

Практически пример 2

През юли 2022 година физическо лице закупува 600 дяла в борсово търгуван фонд от Австралия на обща стойност 15 300 лева. Физическото лице продава 400 дяла през декември 2022 година чрез сделка по обратно изкупуване на стойност 20 400 лева.

Какви задължения възникват за физическото лице по ЗДДФЛ?

Отговор:

Реализираният доход от сделката по обратно изкупуване е облагаем доход, тъй като не отговаря на определението за разпореждане с финансови инструменти поради факта, че в конкретния случай става дума за борсово търгуван фонд извън Европейския съюз.

Облагаемият доход следва да се декларира в Приложение № 5 и ще бъде положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване. 

По-конкретно продажната цена е 51 лева (20 400 лева / 400 дяла), а документално доказаната цена на придобиване е 25.50 лева (15 300 лева / 600 дяла).

Облагаемият доход ще се определи по следния начин: 51 лева – 25.50 лева = 25.50 лева х 400 дяла = 10 200 лева

Дължимият данък е в размер на 10%, следователно в случая ще бъде 1 020 лева (10 200 лева х 10%). 

  1. ДЕКЛАРИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С АКЦИИ И ДЯЛОВЕ НА ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ И БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ

Когато доходите от сделки с акции и дялове на взаимни фондове и борсово търгувани фондове бъдат определени като облагаеми доходи, физическите лица имат задължение да декларират тези доходи чрез попълване на Приложение № 5 на Годишната данъчна декларация.

По отношение на освободените от облагане доходи е следва да обърнем внимание, че физическите лица нямат задължение да декларират тези доходи в Годишната си данъчна декларация. Въпреки това, ако физическите лица желаят, могат да обявят тези освободени от облагане доходи чрез попълване на Приложение № 13 на данъчната декларация.

Важно е да се отбележи, че физическите лица имат задължение да обявят в своите годишни данъчни декларации притежаваните от тях акции и дялове в чужбина към 31 декември във взаимни фондове и борсово търгувани фондове. 

Това оповестяване се извършва в Приложение № 8 на данъчната декларация с чисто информативен характер и не поражда данъчно задължение за лицата.

Облагане на доходите от взаимни фондове и ETF-и

Николай Такиев

Николай Такиев е магистър по „Счетоводство и бизнес анализ" от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). През периода 2017 - 2019 г. работи като счетоводител, а впоследствие и като главен счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници. От началото на 2021 г. Николай основава своя компания – Такиев Финанс, която е специализирана в областта на счетоводните услуги и данъчното консултиране. Компанията работи съвместно с една от водещите одиторски компании в България по линия на данъчното консултиране, данъчния одит и Дю дилиджънс услуги. През 2021 година Николай става част от екипа на Finance Academy като преподавател и основател на цялостна професионална програма за обучение по счетоводство и данъци.

Nula.bg обявява партньорство с Банка ДСК за улеснено финансово управление

05/04/2023

Nula.bg обявява партньорство с Банка ДСК за улеснено финансово управление

Nula.bg, обявява партньорство с банка ДСК за улеснено финансово управление. Нашите общи клиенти ще получат 15% намаление в Nula.bg и ще могат да използват услугата на банката за откриване на бизнес сметка онлайн.

Виж още

Облагане на физическите лица с ДДС при покупка на нов автомобил от Европейския съюз

09/05/2023

Облагане на физическите лица с ДДС при покупка на нов автомобил от Европейския съюз

Покупката на нов автомобил е важно решение, което изисква внимание и добре обмислени стъпки. Ако решите да закупите нов лек автомобил от друга държава членка на Европейския съюз, има някои важни документи, такси и процедури, които трябва да бъдат изпълнени, преди да можете да регистрирате автомобила в България. 

Виж още

Защо складовият модул е неразделна част от всеки бизнес софтуер

02/05/2023

Защо складовият модул е неразделна част от всеки бизнес софтуер

В тази статия ще разгледаме основните характеристики на складовия модул, какви са предимствата му и къде може да бъде от полза за бизнеса на нашите клиенти.

Виж още

Генериране на красиви PDF фактури и автоматично изчисляване на ДДС с помощта на Shopify интеграция

Генериране на красиви PDF фактури и автоматично изчисляване на ДДС с помощта на Shopify интеграция

В днешно време онлайн магазините стават все по-популярни, а с тях и необходимостта от ефективен начин за издаване на фактури и изчисляване на ДДС.

Виж още